Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tam Điệp lần thứ X

364

Ngày 14/5, MTTQ Việt Nam thành phố Tam Điệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Tới dự có đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố Tam Điệp thường xuyên được củng cố, kiện toàn về số lượng, nâng cao chất lượng. Cùng với các tổ chức thành viên, hoạt động của MTTQ luôn hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư và các hộ gia đình để vừa tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết, vừa lắng nghe nguyện vọng, tiếp nhận những sáng kiến, kinh nghiệm và kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Mặt trận.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động đã tập hợp và phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng. Kinh tế của thành phố tăng trưởng bình quân trên 7,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 48 triệu/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,16%. Năm 2018, thành phố có 93% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, có 420 lượt khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã chủ trì 96 cuộc giám sát đối với gần 170 lượt tổ chức, cá nhân, trong đó tập trung giám sát việc rà soát, bình xét hộ nghèo, cận nghèo, giám sát việc thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ xã hội hóa giáo dục. Thông qua các hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp với các tầng lớp nhân dân đã kịp thời tháo gỡ, giải đáp những kiến nghị của nhân dân, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đỗ Việt Anh biểu dương và đánh giá cao những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua của MTTQ thành phố Tam Điệp.

Đồng chí Đỗ Việt Anh đề nghị MTTQ thành phố Tam Điệp cần tiếp tục tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập hợp và phát huy rộng rãi vai trò của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu, các chức sắc tôn giáo và các tầng lớp nhân dân tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình hành động của Mặt trận; tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là những cán bộ hoạt động chuyên trách Mặt trận ở các cấp phải thực sự hướng về cơ sở, vì cơ sở.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử 47 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Theo Thu Hường (nbtv.vn)