Tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân thành phố xây dựng nếp sống văn minh đô thị

364

Với quyết tâm xây dựng đời sống văn hoá mới trong cộng đồng dân cư, thời gian qua, việc triển khai thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội luôn được các cấp ủy, chính quyền thành phố Ninh Bình quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trên địa bàn thành phố, phấn đấu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Phóng viên Báo Ninh Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình xung quanh vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi:

Thành phố Ninh Bình ngày càng đổi mới nhờ ý thức người dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị được nâng lên. Ảnh: Minh Quang

Phóng viên (P.V): Thưa đồng chí, thực hiện Chỉ thị 27-CT/T.Ư của Bộ Chính trị khóa VIII về “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”, thành phố Ninh Bình đã quan tâm và chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả cụ thể như thế nào?

Đ/c Đinh Thị Mỹ Hạnh: Thực hiện lộ trình nâng cấp đô thị, cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thành phố Ninh Bình luôn quan tâm đến việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, trong đó có thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội .

Theo đó, các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về nội dung này. Đồng thời chỉ đạo, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện bằng các văn bản của thành phố. Tiêu biểu như, BCH Đảng bộ thành phố đã Ban hành chương trình công tác số 4 về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và phong cách ứng xử văn hóa của người dân thành phố Ninh Bình, giai đoạn 2015-2020”, UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/03/2017 về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện. Đặc biệt, để đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị, UBND thành phố đã phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý đô thị của thành phố Ninh Bình, trong đó có các quy định cụ thể về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Thành phố cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền dưới nhiều hình thức, như: Tổ chức Hội thi tuyên truyền thực hiện quy chế Quản lý đô thị từ cấp cơ sở đến thành phố; triển khai gắn kết chặt chẽ với các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; rà soát, bổ sung các nội dung quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội vào hương ước, quy ước ở khu dân cư; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể trong triển khai thực hiện… Thông qua đó tạo bước chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội của người dân thành phố.

Trong việc cưới, ở nhiều nơi, việc tổ chức tiệc cưới tiết kiệm được triển khai hiệu quả. Nhiều gia đình tổ chức cưới phù hợp với điều kiện kinh tế, không sử thuốc lá; nghi thức cưới hỏi bớt phô trương, không tổ chức tiệc cưới nhiều lần; không mời khách trong giờ làm việc; không tổ chức cưới ở những nơi chi phí quá tốn kém, không phù hợp với đời sống, thu nhập chung của cộng đồng dân cư và cán bộ công chức… Việc tang cũng đã được tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm hơn, nhiều tập tục lạc hậu dần bị loại bỏ. Các đám ma không ăn uống linh đình, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, kèn, trống không quá 22h đêm… Nhiều địa phương đã vận động người dân thực hiện quy định về sử dụng nhạc tang, sử dụng vòng hoa luân chuyển, thành lập câu lạc bộ trợ táng, khuyến khích thực hiện hỏa táng. Công tác quản lý và tổ chức lễ hội ngày càng đi vào nền nếp, đặc biệt là trong những năm gần đây, không chỉ giúp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà còn khắc phục những hạn chế, đẩy lùi hủ tục, hiện tượng đốt vàng mã tràn lan, cờ bạc trá hình, bói toán… được chấn chỉnh kịp thời.

P.V: Thực tế hiện nay vẫn còn những đám cưới, đám tang vi phạm trật tự văn minh đô thị, như bắc rạp lấn chiếm lòng, lề đường; tổ chức ăn uống, lễ lạt số lượng lớn và kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng đến cuộc sống cộng đồng dân cư… Thành phố đã có những biện pháp gì trước những vi phạm này, thưa đồng chí?

Đ/c Đinh Thị Mỹ Hạnh: Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, song trong thực tế vẫn còn những tồn tại nhất định. Để khắc phục những tình trạng trên, thành phố Ninh Bình đã tiến hành triển khai đồng bộ các biện pháp như: Chỉ đạo toàn diện của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong tổ chức thực hiện, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Quy định rõ trách nhiệm và nêu cao vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc nắm tình hình, hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời những vi phạm về việc dựng rạp, tổ chức đám cưới, đám tang không đúng quy định .

Thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 với nội dung: “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ, tôn trọng nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; trọng tâm là xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, trong đó có các nội dung cụ thể về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự tuyên truyền và các quy định cụ thể trong thực hiện dựng rạp đám cưới, đám tang, hướng dẫn tổ chức đám cưới, đám tang văn minh, lịch sự…; kịp thời phản ánh, phê phán các trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố và của tỉnh…

Tổ chức ký cam kết thực hiện Quy chế Quản lý đô thị đối với việc dựng rạp đám cưới, đám tang và tổ chức sự kiện trên địa bàn thành phố Ninh Bình trong tháng 12/2018. Đưa các nội dung thực hiện việc cưới, việc tang thành tiêu chí cụ thể trong các nội dung của chủ đề công tác năm 2019; tổ chức theo dõi, chấm điểm cho các đơn vị xã, phường hàng tháng và bình xét gia đình văn hóa thôn, phố đạt văn hóa hàng năm. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, thành lập đoàn kiểm tra công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của thành phố do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện của các xã, phường; tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện hàng tuần với các xã, phường về công tác trật tự đô thị, trong đó có nội dung về dựng rạp đám cưới, đám tang; thống kê, theo dõi cụ thể việc thực hiện quy định về dựng rạp đám cưới của từng phường, xã, chỉ đạo UBND xã, phường xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm…

P.V: Thời gian tới, để thực hiện tốt nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, thành phố Ninh Bình tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm nào, phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại?

Đ/c Đinh Thị Mỹ Hạnh: Xác định việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, trong đó ý thức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội là một nội dung hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố, trong thời gian tiếp theo, thành phố Ninh Bình tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc gương mẫu chấp hành các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của chủ đề công tác năm 2019 gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, giám sát của MTTQ và các tổ chức, đoàn thể chính trị – xã hội. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng và các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định trong đám cưới, đám tang và lễ hội, đặc biệt là dựng rạp không đúng quy định. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị và các phường xã, kịp thời chấn chính, xử lý để nâng cao kết quả, hiệu quả hoạt động.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Mai Phương ( theo báo Ninh Bình)