Các huyện, thành ủy sơ kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

372

* Sáng 16/5, Thành ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình dự, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo của thành ủy về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH Trung ương khoá XI “về xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh uỷ về “Xây dựng phát triển văn hoá con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”; 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 3 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ”.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của BCH T.Ư khoá XI và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10 của BTV Tỉnh uỷ, thành phố Ninh Bình đã tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của việc phát triển văn hoá con người trong xây dựng và phát triển thành phố.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh. Các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. Hoạt động văn hoá văn nghệ đi vào nền nếp… góp phần tích cực trong việc phát triển của thành phố, xứng đáng với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội và an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 và 3 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XII cho thấy: Công tác kiểm điểm, phê bình, tự phê bình đạt yêu cầu đề ra; nhiều cán bộ, đảng viên, công chức viên chức có thái độ làm việc tiến bộ, gần gũi nhân dân; niềm tin của người dân với đội ngũ cán bộ đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được nâng cao.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Hội Phụ nữ thành phố với phong trào ngày thứ 7 sạch và đường hoa phụ nữ; Công an thành phố với phong trào “Tự soi, tự sửa, xây dựng nhân cách người Công an Thành phố – Nhân, Đức, Trí, Dũng”; Đảng ủy xã Ninh Phúc với bảo hoạt động tích cực ứng dụng KHKT, công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và giải phóng mặt bằng khu Công nghiệp”…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Quý, TVTU, Bí thư Thành ủy Ninh Bình khẳng định việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nêu trên là những nhiệm vụ rất quan trọng. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai các chỉ thị, nghị quyết, cần đề ra những kế hoạch, chỉ tiêu cụ thế theo từng quý, từng tháng… để tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục xây dựng thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị.
* Cùng ngày, Huyện ủy Kim Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững”.

Các báo cáo cho thấy, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được Huyện ủy Kim Sơn nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đã có những chuyển biến trong hành động, việc làm, đặc biệt là về nêu gương trong tác phong, lề lối công tác, đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, trách nhiệm.

Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên được nhận diện rõ và từng bước được ngăn ngừa, phát hiện, khắc phục, góp phần hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ.

Cũng theo đánh giá của Huyện ủy Kim Sơn, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33 và Nghị quyết 10, trên cơ sở kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, các địa phương đã xây dựng và hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

Việc xây dựng gia đình, dòng họ, thôn, xóm, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới,… đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nhân dịp này, UBND huyện Kim Sơn đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

* Ngày 16/5, Thành ủy Tam Điệp tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 2 năm thực hiện nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền trên thành phố nghiêm túc triển khai và đạt nhiều kết quả, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 10, công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm, chất lượng giáo dục không ngừng được tăng lên, 100% các trường từ mầm non đến THPT trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia. Phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Môi trường văn hóa được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tiếp tục có bước phát triển. 100% các thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa. Các di tích lịch sử văn hóa quan trọng được trùng tu, tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên được nhận diện rõ và từng bước được ngăn ngừa, phát hiện, khắc phục, góp phần hạn chế tiêu cực, giảm sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có hơn 93% cán bộ đảng viên tham gia học tập các chuyên đề. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng được nâng cao, tạo được sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Nhóm PV ( theo báo Ninh Bình)