Thành ủy Tam Điệp cụ thể hóa chủ đề công tác năm 2018: “Đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm”

369

Năm 2018, Thành ủy Tam Điệp đã gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện chủ đề do Trung ương, Tỉnh ủy xác định trong năm 2018 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) bằng chuyên đề “Đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm”.

Lãnh đạo Thành ủy Tam Điệp khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: Anh Tuấn

Với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của hệ thống chính trị, sự nghiêm túc gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện chuyên đề, những khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần hoàn thành thắng lợi 15/15 chỉ tiêu kế hoạch do Thành ủy đề ra trong năm 2018. Phóng viên Báo Ninh Bình đã phỏng vấn đồng chí Đinh Công Toản, TUV, Bí thư Thành ủy Tam Điệp để hiểu rõ hơn kết quả đạt được trong việc thực hiện chuyên đề.

P.V: Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, năm 2018, Tỉnh ủy xác định chủ đề công tác năm là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Xin đồng chí đánh giá khái quát kết quả thực hiện Chủ đề công tác năm 2018 ở Đảng bộ Thành phố Tam Điệp?

Đ/c Đinh Công Toản: Có thể khẳng định việc thực hiện Chủ đề công tác do Tỉnh ủy xác định trong năm 2018 ở Đảng bộ Thành phố Tam Điệp được đảm bảo nghiêm túc, khá bài bản, có trọng tâm, trọng điểm.

Nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc nêu gương về đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm được nâng lên.

Việc xây dựng kế hoạch phấn đấu làm theo của tập thể, cá nhân đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, sát tình hình thực tiễn, dễ giám sát, đánh giá. Công tác đôn đốc, giám sát, kiểm tra thực hiện được quan tâm, qua đó, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện xem nhẹ, làm lướt. Việc tuyên truyền, biểu dương nhân rộng những điển hình tiên tiến được trú trọng, tạo sự lan tỏa.

Đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đã gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; nghiêm túc tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cầu thị; luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền; tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở.

Lãnh đạo thành phố Tam Điệp đối thoại với bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố phường Nam Sơn, Tây Sơn và xã Quang Sơn. Ảnh: Trường Giang

P.V: Được biết Ban Thường vụ Thành ủy đã gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện chủ đề do Trung ương, Tỉnh ủy xác định trong năm 2018 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) bằng chuyên đề “Đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm”. Cụ thể của việc thực hiện nội dung này như thế nào, thưa đồng chí?

Đ/c Đinh Công Toản: Chuyên đề là bước cụ thể hóa của Thành ủy Tam Điệp để góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chủ đề công tác do Tỉnh ủy xác định trong năm 2018. Việc thực hiện Chuyên đề được tiến hành theo 3 bước, đó là:

Bước 1: Cán bộ, đảng viên nói. ở bước này, mỗi cán bộ, đảng viên bám sát tình hình thực tế của đơn vị và nhiệm vụ được giao, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề mới, những việc khó cần phải nỗ lực để cam kết thực hiện. Nội dung cam kết trên 4 lĩnh vực: Tư tưởng, chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các vấn đề cam kết đảm bảo thiết thực, rõ việc, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ giám sát, đánh giá, góp ý. Chi bộ tổ chức thảo luận, bổ sung và thông qua các bản cam kết của cán bộ, đảng viên. Nội dung này được hoàn thành trong quý I.

Trong năm 2018, đã có 2.458 cán bộ, đảng viên viết bản cam kết thực hiện “Nói đi đôi với làm”.

Bước 2: cán bộ, đảng viên làm. Hàng tháng, hàng quý mỗi cán bộ, đảng viên chủ động thực hiện nghiêm túc những nội dung, phần việc đã được chỉ rõ trong bản cam kết, đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả.

Bước 3: Đôn đốc, giám sát cán bộ đảng viên giữa nói và làm: Về chủ thể đôn đốc giám sát: cấp ủy chi bộ giám sát thường xuyên đối với đảng viên thuộc chi bộ. Ban Thường vụ, Thường trực, UBKT Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường đôn đốc, giám sát theo phân cấp quản lý cán bộ. Định kỳ, vào tháng cuối của quý, chi bộ tổ chức hội nghị đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện cam kết. Tại hội nghị này, từng cán bộ, đảng viên kiểm điểm kết quả thực hiện cam kết; chi bộ đóng góp ý kiến bổ sung và bỏ phiếu kín đánh giá, xếp loại. Kết quả thực hiện cam kết hằng quý là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Cụ thể là đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 phải được xếp loại thực hiện cam kết “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên ở các quý trong năm, trong đó có ít nhất 2 quý được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

P.V: Thực tế cho thấy đối với mỗi nội dung công tác cụ thể, việc đôn đốc, giám sát và “lượng hóa” các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ là rất quan trọng. Xin đồng chí chia sẻ những kinh nghiệm của Thành ủy Tam Điệp về nội dung này?

Đ/c Đinh Công Toản: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy rất quan tâm đến việc “lượng hóa” 4 lĩnh vực thuộc nội dung cam kết bằng thang điểm cụ thể để cấp ủy, cán bộ, đảng viên thuận lợi trong việc đánh giá, xếp loại kết quả việc thực hiện Chuyên đề “đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm”. Cụ thể là:

Về tư tưởng, chính trị tối đa 15 điểm, được cụ thể hóa bằng 5 tiêu chí, mỗi tiêu chí từ 2-4 điểm.

Về phẩm chất đạo đức, lối sống tối đa 15 điểm, được cụ thể hóa bằng 5 tiêu chí, mỗi tiêu chí 5 điểm.

Về ý thức tổ chức kỷ luật tối đa 10 điểm, được cụ thể hóa bằng 2 tiêu chí, mỗi tiêu chí 5 điểm.

Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao tối đa 60 điểm, được cụ thể hóa bằng 4 tiêu chí, mỗi tiêu chí từ 10 – 30 điểm.

Kết quả xếp loại thực hiện cam kết được lượng hóa thành 4 mức: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phải đạt từ 90 -100 điểm; “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” phải đạt từ 75 – dưới 90 điểm; “Hoàn thành nhiệm vụ”: đạt từ 50-dưới 75 điểm; “Không hoàn thành nhiệm vụ”: dưới 50 điểm.

Với cách làm như trên, Thành ủy nhận thấy:

Một là, bước đầu đã hình thành được cơ chế kiểm tra, đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm. Trong đó, chủ thể giám sát là Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, cấp ủy chi bộ tương ứng với phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên. Nội dung giám sát rất cụ thể, rõ việc; việc đánh giá kết quả thực hiện đã được lượng hóa bằng thang điểm cụ thể.

Hai là, thông qua giám sát kịp thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và xác định các nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục mà không phải đợi đến kiểm điểm cuối năm mới xem xét. Đồng thời biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên. Việc biểu dương, khen thưởng được thực hiện lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Ba là, qua việc thực hiện cam kết, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên một bước. Mỗi cán bộ, đảng viên khi đã cam kết bằng văn bản với tổ chức, với chi bộ, với đồng chí, đồng nghiệp thì bản thân mỗi người sẽ ý thức cao hơn, nỗ lực thực hiện “nói đi đôi với làm”. Đây là trách nhiệm đồng thời là danh dự mà mỗi người cán bộ, đảng viên đã cam kết trước tổ chức Đảng.

Có thể đánh giá, việc thực hiện chuyên đề “Đôn đốc, giám sát cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm” đã đi vào hiện thực cuộc sống và từng bước phát huy hiệu quả thiết thực; qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!

Xuân Trường ( theo Báo Ninh Bình)