Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Gia Viễn, nhiệm kỳ 2019-2024

87

Ngày 17/5, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Gia Viễn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã khai mạc. Dự đại hội có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Gia Viễn; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng 165 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện.

Quang cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên huyện Gia Viễn đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chương trình Đại hội cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phươngđa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, tổ chức các hoạt động thiết thực nhân các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, tạo sự gắn kết, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

MTTQ từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cố gắng trong việc phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội” đã huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách, nâng cao thu nhập và đảm bảo an sinh xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn mới.

Nhân dân đã hiến hơn 86.300m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; kinh phí đóng góp hơn 23 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, toàn huyện đã có 16/20 xã đạt chuẩn NTM.

Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới. Hoạt động của MTTQ và các thành viên được chú trọng hướng về cơ sở và khu dân cư, kịp thời nắm tâm tư nguyện vọng chính đáng và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh với các cấp, các ngành. Những kết quả đạt được đã góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đại hội đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư để triển khai các phong trào, các cuộc vận động; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng huyện Gia Viễn phát triển toàn diện, vững chắc.

Đại hội đã hiệp thương cử 62 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện,nhiệm kỳ 2019-2021 và cử đoàn đại biểu đi dự đại hội MTTQVN tỉnhlần thứ XI.

Khải Hoàn- Trường Giang ( theo báo Ninh Bình)