Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ tỉnh Ninh Bình

326

Theo kế hoạch, Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ diễn ra trong tháng 6/2019. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, là ngày hội đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, do vậy, công tác chuẩn bị cần được tiến hành chu đáo các khâu từ chương trình, nội dung, nhân sự… để Đại hội thành công tốt đẹp, lựa chọn ra những cán bộ có đầy đủ các tiêu chuẩn góp sức vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác chuẩn bị đại hội.

Đồng chí Đỗ Việt Anh, TUV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị lần thứ 15, khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019 triển khai các nội dung tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Trần Đức

PV: Công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Ninh Bình đã được ủy ban MTTQ tỉnh tiến hành khẩn trương, nghiêm túc. Xin đồng chí cho biết Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã có sự hướng dẫn, chỉ đạo như thế nào cho MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh?

Đ/c Đỗ Việt Anh: Đại hội MTTQ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, là quá trình nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị về Mặt trận Dân tộc thống nhất, về đường lối chiến lược của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp.

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thông tri số 28/TTr-MTTW ngày 6/2/2018 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã sớm tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 14-TT/TU, ngày 3/5/2018 về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Ninh Bình, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh ban hành các kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức Đại hội cũng như thành lập các tiểu ban giúp việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Ninh Bình. Ngày 30/5/2018, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-MTTQ-BTT về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp tỉnh Ninh Bình, chỉ đạo mỗi huyện, thành phố chọn 1 đơn vị cấp xã tổ chức đại hội điểm; tỉnh chọn 1 đơn vị cấp huyện chỉ đạo đại hội điểm. Để triển khai thực hiện kế hoạch, Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tập huấn quán triệt các nội dung về đại hội cho 733 cán bộ chuyên trách MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện và Ban Thường trực ủy ban MTTQ cấp xã; đồng thời tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội nhiệm kỳ, mẫu hóa các biểu mẫu để thuận tiện cho khâu thống kê tổng hợp. Tại hội nghị lần thứ 14, ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ X (3/1/2019) đã thống nhất đẩy nhanh tiến độ Đại hội, theo đó, Đại hội cấp xã hoàn thành trong quý I/2019, Đại hội cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/5/2019, Đại hội cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 6/2019. Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân sự ủy ban, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh, dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Đại hội MTTQ tỉnh.

Tại các địa phương, Ban Thường trực ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã đã kịp thời tham mưu với cấp ủy cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức Đại hội.

Trong quá trình chỉ đạo tổ chức Đại hội, Ban Thường trực ủy ban MTTQ các cấp, nhất là cấp tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để ban hành kế hoạch tổ chức đại hội và các văn bản chỉ đạo thực hiện; đồng thời có sự điều chỉnh nội dung cho phù hợp với tình hình thực tiễn, với mong muốn tìm ra các giải pháp tốt nhất, thuận lợi nhất để tổ chức Đại hội.

PV: Được biết, Đại hội MTTQ cấp xã và Đại hội điểm MTTQ cấp huyện đã thành công tốt đẹp. Xin đồng chí hãy cho biết một số kết quả cụ thể?

Đ/c Đỗ Việt Anh: Thời gian qua, Đại hội MTTQ cấp xã, đại hội điểm tại huyện Yên Mô diễn ra đúng kế hoạch, đúng Điều lệ MTTQ Việt Nam, đảm bảo các nội dung, chương trình, hướng dẫn chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và MTTQ cấp trên. Các đơn vị đã dành thời gian để thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của MTTQ nhiệm kỳ qua, chương trình hành động nhiệm kỳ mới, tập trung thảo luận sâu về những nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Hầu hết Uỷ ban MTTQ khoá mới đều đảm bảo cơ cấu, thành phần, bảo đảm tính đại diện, tính tiêu biểu, tính thiết thực. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đến ngày 27/3/2019, toàn tỉnh có 145/145 xã, phường, thị trấn hoàn thành Đại hội MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo về tiến độ thời gian, số lượng, cơ cấu thành phần tham gia ủy ban, Ban Thường trực. Tổng số ủy viên ủy ban MTTQ cấp xã là 5.377 vị, trong đó, tỷ lệ nữ 1.538 vị, bằng 28,6%; người ngoài Đảng 1.175 vị, bằng 22%; dân tộc thiểu số 143 vị, bằng 2,7%; tôn giáo 514 vị, bằng 9,6%. Số lượng Ban Thường trực là 722 vị, gồm: Chủ tịch: 143 vị (trong đó: Thường vụ cấp ủy: 19 vị, bằng 13,1%; cấp ủy viên: 117 vị, bằng 81,8%; đảng viên: 7 vị, bằng 4,9%. Nữ 30 vị, bằng 21%; tái cử: 120 vị, bằng 84%. 2 xã Như Hòa và Hồi Ninh, huyện Kim Sơn chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã sẽ kiện toàn sau khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Trong số 7 vị Chủ tịch là đảng viên đã trong quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ kiện toàn khi đủ điều kiện); Phó Chủ tịch 289 vị (Mỗi đơn vị có 2 Phó Chủ tịch, riêng xã Yên Mật, huyện Kim Sơn có 1 Phó Chủ tịch, còn khuyết 1 Phó Chủ tịch sẽ kiện toàn bổ sung sau khi có nhân sự); ủy viên Thường trực 290 vị. Tỷ lệ nữ 238 vị, bằng 33%; tôn giáo 53 vị, bằng 7%; dân tộc thiểu số 25 vị, bằng 3%; trình độ đại học 297 vị, bằng 41%; cao đẳng, trung cấp 232 vị, bằng 32%; cao cấp lý luận chính trị 3 vị, bằng 0,42%; trung cấp lý luận chính trị 362 vị, bằng 50,13%

Trong 2 ngày 26 và 27/3/2019, Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Mô đã tổ chức Đại hội và thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương cử ủy viên ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2019-2024 là 54 vị. Trong đó: Nữ 14 vị, bằng 26,41%; người ngoài Đảng 13 vị, bằng 24,52%; tôn giáo 9 vị, bằng 17,03%; tái cử 32 vị, bằng 60,4%. Ban Thường trực 4 vị, đồng chí Chủ tịch là ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Đến nay, MTTQ các huyện, thành phố cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị và đã đăng ký thời gian tổ chức đại hội xong trước ngày 15/5/2019.

PV: Đồng chí có thể cho biết về công tác nhân sự của Đại hội MTTQ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 có điểm gì mới so với nhiệm kỳ trước?

Đ/c: Đỗ Việt Anh: Việc chuẩn bị nhân sự ủy ban MTTQ các cấp phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong giai đoạn mới; cơ cấu, thành phần bảo đảm theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam để Mặt trận thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết, coi trọng tính thiết thực, tính tiêu biểu và tính đại diện. Nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo; bảo đảm tỷ lệ phù hợp người ngoài đảng tham gia ủy ban MTTQ các cấp; Đại hội chọn những người đủ tâm và đủ tầm gắn bó với nhân dân.

Kỳ Đại hội này có một số điểm mới trong công tác nhân sự, trước hết là nhân sự Chủ tịch MTTQ các cấp. Theo Thông tri số 14-TT/TU, ngày 3/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, đối với cấp xã, căn cứ vào tình hình thực tiễn phân công, giới thiệu 1 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy hoặc đồng chí Đảng ủy viên để Đại hội hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch ủy ban MTTQ cùng cấp. Đối với cấp huyện, giới thiệu đồng chí ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Thành ủy để Đại hội hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch ủy ban MTTQ cùng cấp; ở những địa phương khác, căn cứ vào tình hình thực tế để bố trí 1 đồng chí cấp ủy viên, hướng bố trí là ủy viên Ban Thường vụ, đồng thời là Trưởng ban Dân vận nhiệm kỳ tới để Đại hội hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch ủy ban MTTQ cùng cấp. Như vậy, sau Đại hội cấp huyện, 100% Chủ tịch MTTQ cấp huyện là ủy viên Ban Thường vụ, đồng thời là Trưởng ban Dân vận. Đối với cấp tỉnh, phân công 1 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh.

PV: Xin đồng chí cho biết việc triển khai thực hiện những công trình, phần việc chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được thực hiện như thế nào?

Đ/c Đỗ Việt Anh: Ban Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch số 200/KH-MTTQ-BTT, ngày 12/9/20118 về tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XI, yêu cầu 100% MTTQ các cấp trong tỉnh phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội và xây dựng công trình, việc làm cụ thể, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, phù hợp với thực tế của địa phương, tạo sự đồng thuận trong xã hội và khí thế phấn khởi của nhân dân trong cộng đồng dân cư. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh triển khai 2 công trình, phần việc chào mừng Đại hội, đó là: Xây dựng 1 nhà đại đoàn kết cho người nghèo có khó khăn về nhà ở tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn và xây dựng “Tuyến đường tự quản bảo vệ môi trường” tại Giáo xứ áng Sơn, xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư.

Đại hội MTTQ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Do đó, rất cần sự quan tâm của cấp ủy đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự đóng góp trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, để MTTQ các cấp thật sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Thùy Phương ( theo báo NInh Bình)