Gia Viễn quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII

325

Chiều 27/3, Ban Thường vụ huyện ủy Gia Viễn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết số 29, 30, 33, 35 của Bộ Chính trị khoá XII; triển khai chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của Nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị.
Triển khai Nghị quyết số 29 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, huyện ủy Gia Viễn đã xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện với mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia dân tộc trên không gian mạng; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 30, Ban Thường vụ huyện ủy Gia Viễn đã xây dựng dự thảo chương trình hành động, trong đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh mạng; bảo đảm các nguồn lực đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh mạng…

Đối với Nghị quyết số 33 về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Ban Chấp hành đảng bộ huyện đã xây dựng dự thảo chương trình hành động trong đó xác định những nội dung nhiệm vụ lớn, lộ trình và thời gian thực hiện để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chủ động phối hợp, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia.

Dự thảo chương trình hành động của Ban Thường vụ huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, góp phần bổ sung, làm phong phú hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của các tổ chức Đảng và đảng viên…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ huyện ủy cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình.

Đào Duy – Đức Lam ( theo báo Ninh Bình)