Ninh Bình: Phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng

407

Phát huy tiềm năng và lợi thế, trong thời gian qua kinh tế tỉnh Ninh Bình phát triển khá toàn diện và duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá ss 2010) năm 2016 đạt 7,18%, năm 2017 đạt 8,2%, năm 2018 đạt 9,27%.

Ảnh minh họa/ Internet

Qua đó, tốc độ tăng trưởng GRDP (theo giá ss 2010) bình quân giai đoạn 2016 – 2018 ước đạt 8,21%/năm, kế hoạch năm 2019 là 8,5%, dự báo giai đoạn 2016 – 2020 tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 8,44% vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ đề ra (8,0%/năm). Bên cạnh đó, quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, giá trị GRDP (theo giá ss 2010) năm 2018 đạt 36,892 nghìn tỷ đồng, tăng 26,72% so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người dự kiến năm 2018 đạt 48,5 triệu đồng, tăng 9,9 triệu đồng so với năm 2015, kế hoạch năm 2019 là 55 triệu đồng.

Cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp và dịch vụ. Năm 2018, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng là 40,80%; nông, lâm nghiệp, thuỷ sản là 12,10%, dịch vụ là 47,10%. Đồng thời, trong nội bộ các ngành kinh tế cũng sự chuyển dịch theo hướng phát huy được tiềm năng, lợi thế riêng có. Trong công nghiệp, công nghiệp sản xuất, lắp ráp và công nghiệp điện tử được hình thành và chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất ngành (khoảng gần 50%), công nghiệp phụ trợ được chú trọng đầu tư; các sản phẩm chủ lực truyển thống (thép, phân lân, đạm, xi măng,..) cơ bản được duy trì.

Nông, lâm, thủy sản có sự chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước được chuyển đổi theo hướng chuyển đổi đất trồng cây có giá trị kinh tế thấp sang nuôi trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao; từng bước xây dựng và hình thành được một số vùng sản xuất hàng hoá chuyên canh, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng hàng hoá nông sản; giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác dự kiến năm 2018 đạt 120 triệu đồng/ha.

Các ngành dịch vụ truyền thống như thương mại, vận tải… tiếp tục có bước phát triển nhanh; các ngành dịch vụ như tài chính, tín dụng ngân hàng, quản lý nhà nước và đặc biệt lĩnh vực du lịch có mức tăng trưởng cao và ổn định, đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành dịch vụ

Theo Ninhbinh.gov.vn