Yên Mô học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ chính trị, khóa XII

287

Chiều 28/3, Huyện ủy Yên Mô tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, khóa XII. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của nghị quyết. Cùng dự có lãnh đạo huyện Yên Mô.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt nội dung cơ bản của các Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 (ngày 25/7/2018) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”; Nghị quyết 33 ngày 28/9/2018 về “Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia” và Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đây là những nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Huyện ủy Yên Mô đã xây dựng dự thảo chương trình hành động Nghị quyết số 35, trong đó nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh;

Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, góp phần bổ sung, làm phong phú hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của các tổ chức Đảng và đảng viên…

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã xây dựng dự thảo chương trình hành động của các Nghị quyết số 29, 30 và 33 với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể…

Đào Duy- Trường Giang ( theo báo Ninh Bình)