Coi trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện Chủ đề công tác năm

337

Thực hiện Chủ đề công tác năm 2018 của Tỉnh ủy, các tập thể, cá nhân đã có những chuyển biến từ nhận thức đến hành động, tự giác rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nêu cao ý thức trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân; lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân; tiếp xúc, làm việc với nhân dân với thái độ tôn trọng, khách quan, công tâm… Qua đó, góp phần quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, củng cố niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị các cấp. Kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của công tác tuyên truyền và công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện Chủ đề công tác năm.

Thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tình hình thực tế của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định Chủ đề công tác năm 2018 là “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.
Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong triển khai, tổ chức thực hiện Chủ đề năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đó trọng tâm là Chủ đề năm 2018 bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần: bổ sung thêm nội dung biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc và ghi danh vào cuốn sổ Nêu gương của cơ quan, đơn vị; mở rộng đối tượng sinh hoạt tới các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, chi bộ thôn, xóm, phố; giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng chủ đề sinh hoạt hàng tháng; biên soạn cuốn sách 128 câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh để các cơ quan, đơn vị làm tài liệu sinh hoạt.
Trong năm 2018, có 2.737 tập thể và 1.883 được tuyên dương và ghi danh vào sổ nêu gương của các đơn vị. Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần đã trở thành hoạt động thường xuyên, nét văn hóa mới trong công sở toàn tỉnh; là một trong những hoạt động quan trọng để tuyên truyền, thực hiện Chủ đề công tác năm.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Bản tin Thông báo nội bộ; tổ chức phát động hưởng ứng, tham gia có hiệu quả Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; tham gia tích cực, hiệu quả Cuộc thi “Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì chuyên mục “Người tốt, việc tốt”; chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên Báo Ninh Bình cuối tuần…

Hội Nhà báo tỉnh tổ chức tốt cuộc thi báo chí với chủ đề: ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2018… Thông qua công tác tuyên truyền đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm và nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, từ đó, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chủ đề được coi trọng, quan tâm thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững” và Chủ đề năm 2018 của Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao, Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; một số cá nhân trong các tổ chức đảng được giám sát.

Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đều coi trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 và thực hiện Chủ đề công tác năm. Cụ thể trong năm 2018, Thành ủy Ninh Bình tổ chức được 2 cuộc kiểm tra đối với 65 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Thành ủy Tam Điệp tiến hành 1 cuộc kiểm tra đối với 1 đảng bộ và 1 cuộc khảo sát đối với 65 tổ chức cơ sở đảng; Huyện ủy Gia Viễn đã tiến hành 1 cuộc kiểm tra và 1 cuộc khảo sát đối với 12 Đảng bộ; Huyện ủy Hoa Lư tiến hành 1 cuộc kiểm tra đối với 2 chi bộ và Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành kiểm tra chuyên đề đối với 4 đảng bộ; Huyện ủy Kim Sơn đã tiến hành 1 cuộc kiểm tra đối với 1 đảng bộ và 1 chi bộ trực thuộc; Huyện ủy Yên Khánh tiến hành 1 cuộc kiểm tra đối với 1 đảng bộ và 1 cuộc giám sát đối với 1 đảng bộ; Huyện ủy Yên Mô tiến hành 1 cuộc kiểm tra đối với 1 đảng bộ và Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiến hành kiểm tra đối với 17 đảng bộ trực thuộc; Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh tiến hành 1 cuộc kiểm tra đối với 17 đơn vị và 1 cuộc giám sát đối với 4 đơn vị; Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành 1 cuộc kiểm tra đối với 2 tổ chức đảng…

Đồng thời với việc tổ chức kiểm tra, giám sát, khảo sát theo chương trình kế hoạch của cấp ủy, các đơn vị thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở tại các hội nghị sơ kết quý, 6 tháng, các cuộc giao ban và lồng ghép nội dung kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua hoạt động kiểm tra đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ hơn trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, Chủ đề công tác được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định:“Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách công tác quần chúng, dân chủ; tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân; nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” và yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, phù hợp, hiệu quả… tạo sự đột phá trong thực hiện Chủ đề công tác năm 2019.

Trong 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Tỉnh ủy đã xác định, có nhiệm vụ giải pháp rất quan trọng đó là thường xuyên theo dõi, đánh giá, kịp thời biểu dương, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, những mô hình thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm.

Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nhất là xây dựng các chuyên mục có sức hấp dẫn trên Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các trang thông tin điện tử, Bản tin nội bộ các cơ quan, đơn vị… Tin tưởng rằng phát huy kết quả, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chủ đề công tác năm 2018, tỉnh ta sẽ tạo được bước đột phá trong thực hiện Chủ đề công tác năm 2019.

Xuân Trường ( báo Ninh Bình)