Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Bộ Chính trị khóa XII

319

Sáng 4/4, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29, 30, 33, 35 và Quy định số 11 của Bộ Chính trị khóa XII.

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt nội dung cơ bản của các Nghị quyết số 29, Nghị quyết số 30 (ngày 25/7/2018) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”; Nghị quyết 33 ngày 28/9/2018 về “Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia” và Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đây là những nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế – xã hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh đã xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30, 33; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29. Đối với Nghị quyết số 35, Dự thảo chương trình hành động nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, góp phần bổ sung, làm phong phú hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới…

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe quán triệt nội dung Quy định số 11 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; chương trình công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Đào Duy – Đức Lam ( theo báo Ninh Bình)