Hoa Lư giảm 384 người hoạt động không chuyên trách theo thông báo 911 của Tỉnh ủy

449

Thực hiện thông báo 911 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, huyện Hoa Lư đã giảm 384 người hoạt động không chuyên trách ở các xã thị trấn, thôn, xóm, tổ dân phố.

Hoa Lư thực hiện sáp nhập Bênh viện huyện và Trung tâm Y tếthành Trung tâm y tế huyện

Hiện nay, số người hoạt động không chuyên trách ở 11 xã, thị trấn sau khi sắp xếp là 138 người, giảm 60 người; ở thôn, xóm, tổ dân phố sau khi sắp xếp còn 554 người, giảm 324 người.

Các xã thị trấn cơ bản đã sắp xếp xong cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn xóm phố đảm bảo hoạt động ổn định.

Công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được huyện Hoa Lư quan tâm, chỉ đạo sát sao, góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị trong toàn huyện.

Đặc biệt là đã chỉ đạo và hoàn hành việc thực hiện Đề án thí điểm cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội huyện. Chỉ đạo sáp nhập Bệnh viện huyện và Trung tâm Y tế thành trung tâm y tế huyện; Trung tâm dạy nghề và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện thành Trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên huyện.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đã bước đầu khắc phục được sự chồng chéo trong thực thi nhiệm vụ giữa các phòng, ban; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc.

Thông qua tinh giản, ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ được nâng lên.

Theo Minh Thúy (nbtv.vn)