Nho Quan nhiều chuyến biến tích cực từ việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ

327

Trong năm qua, việc sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần gắn với chủ đề năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, đã được các Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong huyện Nho Quan thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần được
huyện Nho Quan thực hiện đúng theo quy định

Đến nay, có 79/79 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện đã duy trì tốt việc sinh hoạt định kỳ vào ngày thứ 2 tuần đầu tiên của tháng; 100% các địa phương, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện việc tự hát Quốc ca trên nền nhạc; luân phiên phân công cán bộ, đảng viên tại địa phương, đơn vị mình thực hiện việc trình bày nội dung sinh hoạt,.

Đặc biệt, việc nêu gương, biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể đã đi vào chiều sâu tạo sức lan tỏa rộng khắp, với những việc làm hành động cụ thể thiết thực ở trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra.

Kết quả đã có 109 tập thể, 235 cá nhân được biểu dương khen thưởng. Việc biểu dương, khen thưởng sát, đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ là động lực để các tập thể, cá nhân tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh đó, Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo huyện hướng dẫn việc phê bình, nhắc nhở các tập thể, cá nhân thực hiện chưa đúng, chưa tốt nhiệm vụ, qua đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ.

theo Hoàng Long (nbtv.vn)